2018.05.01.

Az Online Comparison Shopping Kft. Megbízható Bolt Program Felhasználási Feltételei

A jelen Megbízható Bolt Program Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: FELTÉTELEK) az Online Comparison Shopping Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759; a továbbiakban: Árukereső) által üzemeltetett https://www.arukereso.hu alatt elérhető Megbízható Bolt Program Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

I. Bevezető rendelkezések

 1. A jelen FELTÉTELEK hatálya kiterjed minden olyan gazdálkodó szervezetre, aki az Árukeresővel kötött szerződése alapján az arukereso.hu oldalon (a továbbiakban: arukereso.hu) jeleníti meg ajánlatait az Árukereső ÁSZF alapján (a továbbiakban: Felhasználó).
 2. A Felhasználó a jelen FELTÉTELEKET a Partner Portálon keresztül saját fiókjába lépve fogadja el és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 3. A Felhasználó az arukereso.hu használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Árukereső, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 4. Az Árukereső a Felhasználó számára elérhető Partner portálon keresztül teszi elérhetővé a Felhasználó számára a Megbízható Bolt Programhoz való csatlakozást, melynek első lépése a FELTÉTELEK elfogadása, így a Felhasználó elismeri, hogy az Árukereső által fenntartott Megbízható Bolt Program, mint Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vételére a Felhasználó és az Árukereső között a jelen FELTÉTELEK szerinti online szerződés jön létre az Ekrtv.[1] § (4) bekezdésének megfelelően. A FELTÉTELEK és annak alapján tett eseti jognyilatkozatok az Árukereső és a Felhasználó között írásbelinek tekintendő; az így írásban tett eseti jognyilatkozatokhoz az Árukereső megfelelő kommunikációs csatornát biztosít.
 5. Az Árukereső fenntartja jogát a jelen FELTÉTELEK egyoldalú módosítására, illetve felmondására. A módosításról az Árukereső felhívás formájában ad tájékoztatást. A felhívást az arukereso.hu erre a célra szolgáló felülete, illetve a Partner portálon megjelenített felhívás, esetlegesen hírlevél, vagy a Felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a FELTÉTELEK módosításának elfogadását jelenti. Az Árukereső felmondását a jelen FELTÉTELEK szerinti értesítésben küldi meg a Felhasználónak.

[1] az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

II. Szolgáltatás igénybe vételi feltételek

 1. A Szolgáltatás igénybe vételének feltételeit az Árukereső a Partner Portál Megbízható Bolt menüpont alatt teszi közzé, melyet a Felhasználó megismert és a jelen FELTÉTELEK vonatkozásában irányadónak elfogadott.
 2. A Partner Portálon végrehajtott műveletekért, amelyeket az Árukereső naplóz, a Felhasználó felel.
 3. A Felhasználó szavatolja a Megbízható Bolt Programhoz általa megadott adatok helyességét és megfelelősségét. A Felhasználó jelentkezésével elismeri, hogy az Árukereső a jelen FELTÉTELEK alapján jár el.
 4. A Partner Portál Megbízható Bolt Programra vonatkozó felületének felépítését és szerkezetét az Árukereső határozza meg és jogosult azt a Felhasználó értesítése nélkül megváltoztatni.
 5. Ha a Felhasználó a Megbízható Bolt Program használata során a jelen FELTÉTELEKBE ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége az Árukereső megítélése szerint veszélyezteti az Árukereső gazdasági érdekeit, az Árukereső jogosult a Felhasználót az Árukereső által üzemeltett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 6. A Felhasználó a Megbízható Bolt programból való kilépést és a jelen FELTÉTELEK felmondását a Partner Portál erre szolgáló felületén teheti meg, mely nyilatkozat írásbeli nyilatkozatnak minősül.
 7. Az Árukereső jogosult a Felhasználót a Megbízható Bolt Programból valamint az arukereso.hu oldalról bármikor, indokolás nélkül, bármilyen időbeli hatállyal, akár azonnal is kizárni (mely a Szolgáltatás időbeli felfüggesztését jelenti), ha a Felhasználó a Megbízható Bolt Programmal kapcsolatos tevékenységét visszaélésnek minősíti, különösen, ha
  1. a Felhasználó, vásárlói / fogyasztói jelzések alapján jogsértő, vagy jogsértésre utaló magatartást folytat,
  2. a Felhasználó téves adatokat, hibás beállításokat ad meg a Szolgáltatás igénybe vétele során, valamint
  3. a jelen FELTÉTELEK megsértése esetén.
 8. A jelen FELTÉTELEK felmondását az Árukereső bármikor, indokolás nélkül, bármilyen időbeli hatállyal megteheti, mely egyben a Szolgáltatás megszüntetését is jelenti. Az Árukereső felmondását a Felhasználó felé a jelen FELTÉTELEK szerint jelzi.

III. A Szolgáltatással kapcsolatos jogok és felelősségek

 1. Az Árukereső a Megbízható Bolt Program keretében a vásárlók számára biztosítja a Felhasználó, valamint a Felhasználó által értékesített termékek/szolgáltatások minősítését. A Felhasználó biztosítja, hogy minden vásárlója számára, korlátozás nélkül biztosítja a jelen FELTÉTELEK szerinti minősítést, nem alkalmaz olyan megoldást, amely a vásárlót kizárja a minősítés lehetőségéből, illetve a vásárlói minősítés vonatkozásában különbséget tesz; ez alól kivételt képez az a vásárlás, ahol a vásárló, mint érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. A Felhasználó elismeri, hogy a minősítés nem az Árukereső minősítése. A minősítéséért az Árukereső felelősséget nem vállal. A Felhasználó elismeri, hogy a minősítés nyilvánosan elérhető és megjelenik a www.arukereso.hu oldalon.
 2. A Felhasználó felel és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás technikai feltételeit saját rendszerében (hardver-és szoftverkörnyezetében) megfelelően biztosítsa.
 3. A Szolgáltatás működéséhez kapcsolódó vizuális megoldásokat (behívó kóddal elérhető Megbízható Bolt Program widget/webes alkalmazás, badge/jelvény) kizárólag az Árukereső által biztosított technikai megoldás útján használja fel, jelenítheti meg online felületein. A Megbízható Bolt Program önálló képi elemeit, különösen az Árukereső védjegyeit a Felhasználó más módon nem használhatja fel.
 4. A Felhasználónál észlelt bármilyen visszaélés (pl. ajándék, vagy kedvezmény felajánlása pozitív véleményírás esetére) a Megbízható Bolt Programban való részvétellel kapcsolatban szigorúan tilos és mint ilyen, visszaélésnek minősül, amely kizárást eredményezhet.
 5. Az arukereso.hu működtetését az Árukereső közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Árukereső semmiféle felelősséget nem vállal a arukereso.hu oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban. A www.arukereso.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Árukereső jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Árukereső jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A www.arukereso.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az azt közzétevő tartozik felelősséggel.
 6. Az Árukereső nem avatkozik bele a Felhasználó és a vásárló, különösen a fogyasztó, illetve Felhasználók egymás közötti jogvitáiba, tranzakcióba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Árukeresőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 7. A jelen FELTÉTELEK alapján létrejött szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű adatot, időpontot az arukereso.hu zárt informatikai rendszere tárol; a Felhasználó elismeri az Árukereső informatikai rendszere által tárolt adatok hitelességét.
 8. Ha a www.arukereso.hu oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden, az Árukereső által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Árukereső érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz.
 9. Ha a Felhasználó által a arukereso.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Árukereső az Ekrtv. alapján jár el, és a jogsértő tartalmat, terméklapot eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az Árukereső a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

IV. Kapcsolattartás

 1. A Felhasználó a jelen jogviszonyt érintő minden ügyben köteles az értesítéseit, mint jognyilatkozatait az info@arukereso.hu e-mail címre megküldeni. Az e-mailen megtett értesítés írásbeli értesítésnek minősül, mely a küldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő.
 2. Az Árukereső az értesítéseket a Partner Portálon megadott e-mail címre, mint értesítési címre küldi meg. Az e-mailen megtett értesítés írásbeli értesítésnek tekintendő. Az értesítés a küldést követő munkanapon kézbesítettnek tekintendő. A Felhasználó köteles a tárolt adatok változása esetén a változásokat a Partner Portálon haladéktalanul rögzíteni, átvezetni. A változások átvezetésének elmaradása következtében bekövetkezett károkért a Felhasználó felel.
 3. A Felhasználó számára elérhető az Árukereső ügyfélszolgálata; az arukereso.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló e-mail címen fogadja.

V. Megbízás adatfeldolgozásra

 1. A jelen FELTÉTELEK elfogadásával a Felhasználó adatfeldolgozói megbízást ad az Árukereső számára, hogy a Felhasználó honlapján megvalósított vásárlásokkal kapcsolatban a vásárló számára az Árukereső e-mail útján megkeresést küldjön. Ennek érdekében a Felhasználó az Árukereső számára tárolásra és vélemények bekérése céljából átadja a vásárló e-mail címét, mint személyes adatot.
 2. A személyes adatok kezeléséért a Felhasználó felel. A Felhasználó szavatolja, hogy (i) a vásárlónak megfelelő adatvédelmi tájékoztatást ad és (ii) adatkezelése az irányadó adatvédelmi előírásoknak és elsősorban a 2018. május 25-től hatályos általános adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 RENDELET, a továbbiakban GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
 3. A Felhasználó szavatolja, hogy a Megbízható Bolt Programmal kapcsolatos adatkezelése megfelel a GDPR 6. cikkében foglalt feltételeknek.
 4. A vásárlói adatok felvételekor a Felhasználó tájékoztatja a vásárlót, mint érintettet hogy fent meghatározott személyes adatai az Árukereső, mint megbízott adatfeldolgozó részére továbbításra kerülnek, és biztosítja az érintett GDPR-ban rögzített jogainak gyakorlását.
 5. A megfelelő tájékoztatásra az Árukereső mintatájékoztatót biztosít, mely a Partner Portálon elérhető. A Felhasználó vállalja, hogy a tájékoztatáshoz szükséges módosításokat megfelelő időben megteszi és közzéteszi. Az érintettnek megjelenített tájékoztatás meglétét és tartalmának megfelelősségét a Felhasználó szavatolja. A mintatájékoztató megfelelősségéért az Árukereső mindennemű felelősségét kizárja.
 6. Az Árukereső szavatolja, hogy jelen pont szerinti adatfeldolgozása megfelel a GDPR rendelkezéseinek. A vásárlók Árukeresőnek átadott személyes adatait az Árukereső a Felhasználó utasításai alapján tárolja, kezeli. Az érintett személyes adatára vonatkozó utasítások vonatkozásában az Árukereső olyan megoldást biztosít, amely lehetővé teszi, hogy az érintett által a Felhasználónál gyakorolt jogait (elsősorban: hozzáférés, törlés, tiltakozás, tájékoztatás) a Felhasználó az Árukeresőnél érvényesítse jelen FELTÉTELEK szerinti írásbeli eseti jognyilatkozat formájában. A Felhasználó elismeri, hogy ha az érintett a Felhasználó adatkezelése ellen tiltakozással, vagy törléssel él a GDPR alapján, az érintett által megadott személyes adatok (e-mail) vonatkozásában adatkezelés tovább nem folytatható.
 7. A Felhasználó – az adattakarékosság elvére figyelemmel – elismeri és külön felhatalmazza az Árukeresőt, hogy a tárolt személyes adatokat az adat átadásától számított 18 hónap elteltével automatikusan törölje.
 8. Az Árukeresőnél tárolt, a Felhasználó megbízása alapján kezelt személyes adatokat az Árukereső kijelölt munkatársai ismerhetik meg, akik hozzáféréssel rendelkeznek a Megbízható Bolt Program adatbázisában tárolt személyes adatokhoz. E személyek megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltak, a titoktartási kötelezettség vállalás meglétéért az Árukereső szavatol.
 9. Az e pont szerinti személyes adatok tárolása és e-mail kiküldése érdekében az Árukereső további adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.
 10. Az Árukereső megfelelő technikai támogatást és együttműködést biztosít ahhoz, hogy a Felhasználó, az Árukeresőnél tárolt személyes adatokkal összefüggő adatkezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit képes legyen teljesíteni. E támogatást az Árukereső, a támogatási igény jellegétől függően, adott esetben külön költségtérítés Felhasználó általi megfizetéséhez kötheti.
 11. A jelen FELTÉTELEK szerinti Szolgáltatás nyújtásának befejezését (felmondást) követően, a Felhasználó utasítása alapján az Árukereső minden személyes adatot visszavonhatatlanul töröl (személyes adat jellegét törli); kivéve, ha jogszabály a személyes adatok tárolását írja elő. Inaktiválás esetén az adatfeldolgozás – ellentétes rendelkezés hiányában – az Árukeresőnél tárolt személyes adatokra korlátozódik, új személyes adatot a Felhasználó az Árukeresőnek nem ad át.

VI. Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 1. Az Árukereső kijelenti, hogy a GDPR előírásai szerint adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, valamint az adatvédelmi hatóság részére bemutatható módon vezet nyilvántartást a Felhasználó nevében végzett adatkezelési tevékenységéről.
 2. A jelen FELTÉTELEK szerint tárolt személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket az Árukereső úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 1. Az Árukereső olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. Az Árukereső informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Árukereső a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 2. Adatvédelmi incidens esetén az Árukereső – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.
 3. Az Árukereső által tárolt személyes adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Árukereső a Felhasználó adatait csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek; ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Árukereső és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar és az EU jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hivatkozott GDPR irányadó. A jelen FELTÉTELEK az Árukereső által alkalmazott ÁSZF Megbízható Bolt Programra vonatkozó kiegészítő feltételeit tartalmazza, így a jelen FELTÉTELEK-ben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF irányadó, azzal, hogy eltérés esetén a FELTÉTELEK rendelkezései irányadóak.

A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Árukereső székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

Az arukereso.hu az Online Comparison Shopping Kft. szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa.

A Szolgáltatás útján képzett vélemény, mint tartalom az Árukereső szellemi tulajdonát képezi, azt az Árukereső korlátozás nélkül saját üzleti tevékenységének céljából felhasználhatja. Ez vonatkozik arra a tartalomra is, amelyhez kapcsolódó személyes adat törlésre került.

A www.arukereso.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! A www.arukereso.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Árukereső előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Minden jog fenntartva!
Online Comparison Shopping Kft.
2018 Árukereső.hu ©