2015.04.03.

Az Online Comparison Shopping Kft. Felhasználási Feltételei

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759; a továbbiakban: Árukereső) által üzemeltetett https://www.arukereso.hu cím alatt, valamint partneroldalain elérhető Vásárlás Funkció szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Vevő) általi használatának feltételeit tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Vevőnek minősül minden olyan cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, valamint cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy, aki az Árukeresővel szolgáltatási jogviszonyban álló kereskedő (a továbbiakban: felhasználó) által a www.arukereso.hu feltöltött ajánlatra vételi ajánlatot tesz.
 2. A Vevő a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket, egyben elfogadja jelen Felhasználási Feltételek részét képező Adatvédelmi Nyilatkozatot (https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html) . A Vevő a www.arukereso.hu használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Árukereső, amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 3. A Szolgáltatás használatával a Vevő és az Árukereső között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 4. Az Árukereső fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Árukereső rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az arukereso.hu erre a célra szolgáló felülete, esetlegesen hírlevél, vagy a Vevőnek, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
 5. A Vevő számára az Árukereső a www.arukereso.hu oldalon történő vásárlási funkciót, mint szolgáltatást regisztráció, vagy megrendelés aktiválás mellett biztosítja. Az arukereso.hu regisztrációhoz a Vevő által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító feltétlenül szükséges. További személyes adatokat az Árukereső a Szolgáltatás használata során és a vásárlás funkció igénybe vétele érdekében az Adatvédelmi Nyilatkozatnak (https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html) megfelelően kér és kezel.
 6. Az Árukereső fenntartja jogát bármely Vevő kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az arukereso.hu oldal megfelelő használatával vagy rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.
 7. Ha a Vevő az arukereso.hu használata során a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartást tanúsít, az Árukereső jogosult a Vevőt az általa üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 8. Az Árukereső fenntartja jogát arra, hogy a Vevő által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Árukereső jogosult a Vevő bármely, az Árukereső által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
 9. Az arukereso.hu Vevői regisztráció (Vevői fiók) törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony, külön értesítés nélkül megszűnik.

II. Vásárlással kapcsolatos előírások

 1. Az arukereso.hu oldalon történő vásárlás lezárásával, a megrendeléssel a Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére (megrendelés) a felhasználó felé. Ha a Vevő
  1. az Árukereső regisztrált felhasználója a megrendelést a megrendelés oldalon a „MEGVÁSÁROLOM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra való klikkeléssel aktiválja, mely megrendelésről az Árukereső megrendelést visszaigazoló e-mailt küld. ;
  2. nem rendelkezik Árukereső felhasználói regisztrációval a megrendelés aktiválására az Árukereső időkorlátot állíthat fel, melyet a megrendelés aktiválásáról küldött e-mail tartalmaz. A megrendelés aktiválását a Vevő ezen megrendelést aktiváló e-mailben megadott linkre kattintással végzi el.
 2. Az arukereso.hu oldalon keresztül történő megrendelés a Ptk. 6:64. §-a alapján, a felhasználónak tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Vevő vételi ajánlatához kötve van. Ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a felhasználó és a Vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat a Vevő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Vevő az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást feltüntetett vételáron megvenni és átvenni/igénybe venni. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt a kereskedő az arukereso.hu felé jelzi, az Árukereső jogosult a Vevő Vevői hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
 3. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a Vevő a felhasználónál érvényesítheti.

1 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

III. Az Üzemeltető felelőssége

 1. A Szolgáltatást az Árukereső közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint nyújta a Vevőnek. Az Árukereső semmiféle felelősséget nem vállal az arukereso.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Ezért az Árukereső, többek között, nem felel az arukereso.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a Vevő ténylegesen meg tudja venni az eladó által meghirdetett termékeket/szolgáltatásokat.
 3. Az Árukereső nem avatkozik bele a Vevő és a felhasználó, mint kereskedő (eladó) közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Vevő mentesíti az Árukeresőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 4. A Vevő által az arukereso.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Árukereső jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Árukereső jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az arukereso-hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Vevő köteles archiválni.
 5. Az Árukereső által megadott ellenőrző kódért, jelszóért, annak biztonságos tárolásáért a Vevő felel.

IV. Kapcsolattartás

Az Árukereső ügyfélszolgálata az arukereso.hu szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat fogadja és kezeli, a fogyasztói / vevői megkereséseket a felhasználó felé kell megtenni. Az Árukereső elérhetősége: https://www.arukereso.hu/static/elerhetosegeink.html

V. Személyes adatok védelme

A Vevő személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Árukereső a Vevő személyes adatait csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban (https://www.arukereso.hu/static/adatvedelem.html) foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. A felhasználók felé történő adattovábbítás a vásárlási folyamat része. Vevő a megrendelés véglegesítésével hozzájárul a vásárlás során megadott adatainak felhasználó felé való továbbításához.

VI. Irányadó jog, felügyeleti szervek

 1. Az Árukereső és Vevő közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.
 2. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Árukereső székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
 3. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Vevő az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
  1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
  2. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

VII. Szerzői jogi rendelkezések

Az arukereso.hu az Online Comparison Shopping Kft. szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa. Az arukereso.hu oldal tartalmát képező, a Felhasználó által az Árukereső rendelkezésére bocsátott - terméket/szolgáltatást ábrázoló- képre/anyagra Árukereső, mint az általa létrehozott termék-adatlap/szolgáltatás-adatlap részére- felhasználási joggal rendelkezik. Az arukereso.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az arukereso.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Árukereső előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Minden jog fenntartva!
2015 Online Comparison Shopping Kft. ©.

^