2018.07.09.

ÜZLETI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK: ProductAds SZOLGÁLTATÁS

Jelen Üzleti Felhasználási Feltételek, mint általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÜFF) az Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759; a továbbiakban: Árukereső) által üzemeltetett www.arukereso.hu oldal (a továbbiakban: Weboldal) alatt elérhető ProductAds szolgáltatásának (a továbbiakban: Szolgáltatás) Márkaképviselő általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltatás keretében a Márkaképviselő a Weboldalon közzétett, az általa képviselt márkájú termékek kiemelésére tehet ajánlatot.

1. Definíciós rendelkezések

1.1. A Hirdetés jelent bármely egyedi, a Szolgáltatáson keresztül megjelenített hirdetési, akár reklámszöveg, vagy grafikai kiemelés formában tett közzétételt.

1.2. A Kampány a Márkaképviselő által a Szolgáltatás útján időszakosan indított egy, vagy akár több Hirdetés megjelenítését jelenti.

1.3. A Márkaképviselő jelenti azt a gazdálkodó szervezetet, amelyik adott márkájú termék(ek) gyártója, vagy a gyártóval szerződésben álló forgalmazó, importőr, képviseletet ellátó szervezet és jogosult az adott márkájú termék(ek)et reklámozni. A Márkaképviselő kijelenti, hogy Magyarországon, vagy külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki online kereskedelmi forgalomba hozható termékei értékesítésének előmozdítása (promótálása) érdekében veszi igénybe a Szolgáltatást.

1.4. A Márkaképviseleti ügynökség több márka képviseletét ellátó ügynökség, aki köteles nyilatkozni arról, hogy jogosult az adott márka képviseletét ellátni.

1.5. A Márkaképviselő és a Márkaképviseleti ügynökség együttesen Felhasználóként kerül meghatározásra.

2. Szerződéskötés a ProductAds Szolgáltatás igénybe vételére

2.1. A jelen ÜFF hatálya kiterjed minden olyan, a jelen ÜFF szerinti Márkaképviselőre, aki a jelen ÜFF alapján a Weboldalon az Árukereső mindenkor hatályos ÁSZF alapján megjelenített termékek kiemelésére ajánlatot tesz.

2.2. A Szolgáltatás használata regisztrációhoz kötött. A Szolgáltatás használata érdekében az Árukereső a Weboldalon regisztrációs felületet alakít ki, amelyen keresztül regisztrációt tehet a Márkaképviselő, illetve márkaképviseleti ügynökség.

2.3. Márkaképviselő esetén a regisztrációhoz szükséges adatok: márkanév, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, Márkaképviselő cégadatai (név, cím, telephely, cégjegyzékszám, adószám). A regisztrációs folyamat részeként a Márkaképviselő nevében regisztrációt végrehajtó személy köteles az Árukereső által meghatározott formátumú jelszót megadni és a jelen ÜFF elfogadását megtenni.

2.4. Márkaképviseleti ügynökségek esetén a regisztrációhoz szükséges adatok: A Márkaképviseleti ügynökség neve, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefoszáma, Márkaképviseleleti ügynökség cégadatai (név, cím, telephely, cégjegyzékszám, adószám). A regisztrációs folyamat részeként a Márkaképviseleti ügynökség nevében regisztrációt végrehajtó személy köteles az Árukereső által meghatározott formátumú jelszót megadni és a jelen ÜFF elfogadását megtenni és nyilatkozni arról, hogy rendelkezik az adott márka képviseleti jogával.

2.5. A regisztrációt az Árukereső igazolja vissza, mely visszaigazolással a Szolgáltatás nyújtására vonatkozóan az Árukereső és a Felhasználó között határozatlan időre online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A Szolgáltatás igénybe vétele érdekében az Árukereső a Felhasználó részére a regisztrációs adataival online Felhasználói Fiókot létesít.

2.6. A jelen ÜFF tartalmát a regisztráció során a Felhasználó elismerte és kifejezetten elfogadta. A jelen ÜFF tartalma – a Felhasználó által is elismerten – megfelel az általános piaci gyakorlatnak.

2.7. A Felhasználó a jelen ÜFF alapján igénybe vett Szolgáltatás használata és a regisztrációs során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A felhasználó felel az általa megadott jelszó bizalmas tárolásáért és felhasználásáért, a Felhasználói Fiókon keresztül végzett műveletek a Felhasználót kötik. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatás továbbértékesítésére.

2.8. Ha a Felhasználó a jelen ÜFF rendelkezésébe ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége az Árukereső megítélése szerint veszélyezteti az Árukereső üzleti jó hírnevét, gazdasági érdekeit, az Árukereső jogosult a Felhasználót a Szolgáltatáshoz való hozzáférést azonnali hatállyal korlátozni, vagy felfüggeszteni, vagy – végső esetben – szerződésszegés miatt Felhasználói Fiókját törölni.

2.9. Ha a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve törlési eljárás indul, az Árukereső jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni és megítélése szerinti mértékben és módon vagyoni biztosítékot kérni. Ha a Felhasználó a vagyoni biztosíték nyújtását megtagadja, vagy annak teljesítésével indokolatlanul késik, az Árukereső jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférést azonnali hatállyal korlátozni, vagy felfüggeszteni, vagy – végső esetben – szerződésszegés miatt Felhasználói Fiókját törölni.

2.10. Az Árukereső, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

Márkaképviseleti ügynökség számlázási adatok változását igényelheti, mely adatváltoztatást az Árukereső hagy jóvá. Ilyen adatváltoztatási kérés esetén a Hirdetés, vagy a Kampány nem kerül felfüggesztésre.

Az Árukereső fenntartja jogát a jelen ÜFF egyoldalú módosítására. A módosításról az Árukereső felhívás formájában ad tájékoztatást. A felhívást a Felhasználói Fiókban közzétett tájékoztatás, esetlegesen hírlevél, vagy a Felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az ÜFF módosításának elfogadását jelenti. A Szolgáltatással, vagy a jelen ÜFF-fel kapcsolatosan az Árukereső kizárólag a fentiek szerint, elsősorban a regisztráció során megadott e-mail címre küld értesítést. A Felhasználó a jelen ÜFF szerinti Szolgáltatással kapcsolatban az Árukeresőt a productads@arukereso.hu e-mail címre küldött értesítéssel keresheti meg.

A Felhasználó és az Árukereső közötti, a jelen ÜFF-ben szabályozott szolgáltatási jogviszony megszűnik, ha a Felhasználó jelzi kilépését az Árukereső részére és ezt az Árukereső – akár külön értesítés nélkül is végrehajtja, vagy az Árukereső törli – szerződésszegés miatt – a Felhasználó Felhasználói Fiókját.

3. Hirdetés közzététele

3.1. A Szolgáltatás keretében az Árukereső a Felhasználó Felhasználói Fiókban tett megrendelése alapján Hirdetést jelenít meg a Weboldalon. Hirdetés csak olyan a Weboldalon közzétett kategóriákban tehető közzé, ahol az általa képviselt márkához tartozó termékek megjelenítésre kerülnek. Az Árukereső a Hirdetést a Felhasználói Fiókban rögzített beállításokkal a Weboldal releváns termékoldalain is megjeleníti, kivéve, ha ezt a megjelenést a Felhasználó a Felhasználói Fiókban kikapcsolja.

3.2. Hirdetést a Felhasználó kizárólag a Felhasználói Fiókon (ProductAds rendszeren) keresztül tölthet fel. A Hirdetés tartalma: megnevezés, termék név, termék paraméterei, termék leírása, Hirdetés típusa (címkéje), kategória, duplikáció opciót igénybe veszi-e. Duplikáció esetén az adott márkájú termék a Weboldal kategória oldali listában hirdetésként és találatként is megjelenik. Az adott Hirdetés kapcsán a Felhasználó fel tud iratkozni pozíció követésre, megadható a Hirdetés, vagy Kampány napi és teljes költségvetése, maximális átkattintási ára, illetve meg kell adni a Hirdetés kezdetének és befejezésének dátumát.

3.3. A közzétételre kerülő Hirdetést az Árukereső technikailag ellenőrzi, majd azt követően kerül 48 órán belül a Weboldalon közzétételre, ha a beállított átkattintási ár a megjelenéshez elegendő. A megjelenített Hirdetés tartalmáért az Árukereső nem felel, tekintettel arra, hogy ő az Ekertv. szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, valamint a megjelenített hirdetés tartalmát nem ismerheti és nem köteles ismerni. Ha az Árukereső észleli, vagy számára jelzik, hogy a Hirdetés jogsértő, azt jogosult értesítés nélkül eltávolítani. A Hirdetés közzétételét az Árukereső indok nélkül megtagadhatja. Az Árukereső jogosult az így közzétételre megrendelt Hirdetés megjelenését – annak tartalmi módosítása nélkül –, így a betűtípust, tördelést, megkülönböztetést megváltoztatni.

3.4. A Hirdetést a Felhasználó bármikor módosíthatja.

4. A Szolgáltatás fizetési feltételei

4.1. A Szolgáltatás előre fizetett díjú szolgáltatás, a díjat a Felhasználó az Árukereső által biztosított fizetési módon (on-line bankkártyás fizetés, vagy banki átutalás) fizetheti meg. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyenleg feltöltéséről a Felhasználó köteles gondoskodni. Banki átutalással megfizetett összeg a Felhasználó egyenlegére a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás napját követő 1 munkanapon belül kerül kimutatásra. A Szolgáltatás igénybevételének (teljesítésnek) elengedhetetlen feltétele, hogy a Felhasználó pozitív aktuális egyenleggel rendelkezzen. Előbbiek hiányában az Árukereső a Szolgáltatást – a felhasználó beállításától eltérően – az egyenleg feltöltésének napjával tudja nyújtani. A Felhasználó az egyenlegét – az egyenleg jóváírásától számított – 1 éven belül használhatja fel. Ha az Árukereső promóciós jelleggel egy meghatározott összeget – a Felhasználó fizetési kötelezettsége nélkül – ír jóvá a Felhasználó egyenlegén, az így feltöltött összeg 3 hónapig használható fel. Ha a felhasználásra szolgáló időn belül a Felhasználó kerete nem kerül felhasználásra, azt az Árukereső jogosult levonni és teljesítettnek tekinteni. A szerződés megszűnése esetén az Árukereső egyenleget nem térít vissza.

4.2. A feltöltött egyenleg felhasználásáról az Árukereső – jogszabályoknak megfelelő formátumú - számlát állít ki, a regisztráció során megadott cégadatokkal. A felhasználó a jelen ÜFF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy részére elektronikus számla kerüljön kiállításra. A Felhasználó részére kiállított számlák a Felhasználói Fiókban érhetőek el és onnan tölthetőek le, a kiállított elektronikus számláról az Árukereső e-mailben értesítést küld.

4.3. A Szolgáltatás díjazása az adott termékek eltérő márkát képviselő Felhasználók közötti liciten alapul. A Felhasználó az adott Hirdetés, vagy Kampány megrendelésekor beállítja, hogy az adott márkájú termékek a Weboldalon való megjelenítése során más márkájú termékekhez képest előrébb kerüljenek (pozíció). A beállítás során a Felhasználó megadja azt az összeget amelyet az előnyösebb pozícióért kínál, az adott termék minimális átkattintási árához képest. A licit modell miatt az Árukereső nem szavatolja, hogy a Hirdetés megjelenésre kerül, és nem szavatolja annak árát, és az elért pozíció tartását.

4.4. A Felhasználó egyenlegére az az összeg kerül elszámolásra, amely a beállított pozíció elérésehez szükséges volt, akkor is, ha a Felhasználó magasabb összeget állított be Felhasználói Fiókjában. A Felhasználó által beállított napi költésnél magasabb összeg nem kerül elszámolásra, a következő nap 0.00-tól a Felhasználó által beállított napi költés kerül elszámolásra.

4.5. Ha a beállított napi költés elérése ellenére a Szolgáltatás technikai, vagy egyéb működési zavara miatt a Hirdetés megjelenítésre kerül ennek ellenértéke nem kerül elszámolásra a Felhasználó egyenlegén.

4.6. Több Felhasználó azonos licit beállítása esetén, a Hirdetés megjelenítésekor a termékre vonatkozó, az Árukereső által megállapított egyéb minőségi mutatók alapján kerülnek figyelembe vételre.

4.7. A Szolgáltatás során a minimális átkattintási ár 20 Ft + ÁFA összeg. Ha egy megjelenési felületen annyi Hirdetés kerül beállításra, amennyi kiemelést az Árukereső a Szolgáltatással biztosít (pl. egy kategória oldalon belül két Hirdetés jeleníthető meg két eltérő pozícióban, illetve egy termékoldalon belül két Hirdetés jeleníthető meg egymás mellett a “További termékek a kategóriából” blokkban), úgy az alacsonyabb pozícióban megjelenő Hirdetés a minimális átkattinási áron kerül elszámolásra, míg a magasabb pozícióért az alacsonyabb pozícióba sorolt Hirdetésért beállított átkattintási ár kerül felszámításra. A Szolgáltatás során minden esetben a magasabb pozícióban megjelenő Hirdetésre a Felhasználó által beállított átkattintási ár 10%-val megemelt átkattintási ár kerül elszámolásra.

4.8. A Felhasználó a Hirdetést bármikor leállíthatja (véglegesen törölheti, vagy átmeneti időre felfüggesztheti). Ilyen esetben a Hirdetés megjelenítése legfeljebb egy órán belül törlésre, felfüggesztésre kerül, egyenlegére díj ezt követően nem kerül elszámolásra.

5. Adatvédelmi rendelkezések

5.1. Az Árukereső jelen a Szolgáltatás nyújtása érdekében tett adatkezelésére a 2018. május 25-től hatályos általános adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 RENDELET, a továbbiakban GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

5.2. Az Árukereső által rögzítésre és így adatkezelésébe kerül a Felhasználó által a regisztráció során megjelelölt kapcsolattartó ott meghatározott személyes adata. Ezeket a személyes adatokat az Árukereső szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt, kapcsolattartási célból kezeli a szerződés hatálya alatt, valamint megszűnését követően, az általános elévülési idő, öt (5) év + egy (1) évig. Az érintett személyes adatainak egyéb célú kezelése nem megengedett. Kapcsolattartó személy változása esetén az itt megadott személyes adatok törlésre kerülnek. Az érintett a felvett személyes adatok helyesbítését a felhasználótól kérheti, és ezt követően a Felhasználó érdekében eljáró személy köteles a Felhasználói Fiókban a módosítások átvezetésére. Az érintett egyéb, az irányadó adatvédelmi jogszabály által biztosított jogai, a jelen ÜFF rendelkezéseivel megvalósított adatkezeléssel összefüggésben nem értelmezhetőek. A Felhasználó szavatolja, hogy a személyes adatok kezeléséről, az érintett jogairól az érintettet megfelelően tájékoztatta.

5.3. Az Árukereső a Szolgáltatás teljesítése érdekében alvállalkozót alkalmaz, aki egyben adatfeldolgozóként működik közre a személyes adatok Árukereső általi kezelése során. Az adatfeldolgozó a Heureka Shopping s.r.o., (ID No. 02387727, File Ref. No. C 218977 vezetve a Prágai Városi Bíróságon, székhely: in Karolínská 650/1, Karlín, 186 00 Prága 8, Csehország).

5.4. Az Árukereső kijelenti, hogy a GDPR előírásai szerint adatvédelmi tisztviselővel (DPO) rendelkezik, valamint az adatvédelmi hatóság részére bemutatható módon vezet nyilvántartást a Felhasználó nevében végzett adatkezelési tevékenységéről.

5.5. A jelen KFF szerint tárolt személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket az Árukereső úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

5.6. Az Árukereső olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

5.7. Az Árukereső informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Árukereső a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

5.8. Adatvédelmi incidens esetén az Árukereső – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

5.9. Az Árukereső által tárolt személyes adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Árukereső a tárolt személyes adatokat csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek; ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

6. Záró rendelkezések

6.1. A jelen ÜFF alapján létrejött szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű adatot, időpontot az Árukereső zárt informatikai rendszere tárol; a Felhasználó elismeri ezen informatikai rendszer által tárolt adatok hitelességét.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó magatartásáért más Felhasználóval, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel sem tartozik.

6.3. Az Árukereső nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a Felhasználói Fiókba való belépés, a Szolgáltatás igénybe vétele, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett.

6.4. Az Árukereső nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás tartalmában található esetleges hibákért, illetve hiányosságokért. Ennek ellenére a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ilyenek ne forduljanak elő. Az Árukereső jogosult – akár a Felhasználó értesítése nélkül is - a Weboldalon karbantartást végezni, amely a Szolgáltatás elérhetőségében átmeneti kiesést jelenthet. A kiesés időtartamával az Árukereső a Hirdetések közzétételét meghosszabbítja, ezért külön díjat nem terhel a Felhasználó egyenlegére. A Szolgáltatás bármi okból beálló üzemszünetéből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Árukereső semmilyen felelősséget nem vállal, kártérítési, vagy egyéb igény megtérítését az Árukereső kizárja!

6.5. Az Árukereső nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Weboldal – vagy a Szolgáltatás - szakszerűtlen, jogszerűtlen, a jelen ÜFF rendelkezéseibe ütköző használatból ered.

6.6. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését.

6.7. Ha a jelen ÜFF bármelyik rendelkezése érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, ez a többi rendelkezésé érvényességét nem érinti. Az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely gazdasági céljában a lehető legközelebb áll az érvénytelenné vagy kikényszeríthetetlenné vált rendelkezéshez.

6.8. A jelen ÜFF alapján létesített szolgáltatási jogviszonyra kizárólag a magyar jog az irányadó jog. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Jogvita esetén – pertárgy értékétől függően - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

6.9. A közzétett reklámok vonatkozásában, a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján az Árukereső akként nyilatkozik, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz.

6.10. A www.arukereso.hu és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások az Online Comparison Shopping Kft. szellemi termékei, egyben licenceinek kizárólagos tulajdonosa. A www.arukereso.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! A www.arukereso.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Árukereső előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Minden jog fenntartva!
2018 Online Comparison Shopping Kft. ©.