2017.05.16.

Az Online Comparison Shopping Kft. Kosár Program Felhasználási Feltételei

A jelen Kosár Program Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: KFF) a Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759; a továbbiakban: Árukereső) által üzemeltetett www.arukereso.hu alatt elérhető Kosár Program Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) használatának feltételeit tartalmazza.

I. Bevezető rendelkezések

 1. A jelen KFF hatálya kiterjed minden olyan gazdálkodó szervezetre, aki az Árukeresővel kötött szerződése alapján a www.arukereso.hu oldalon jeleníti meg ajánlatait az Árukereső ÁSZF (https://www.arukereso.hu/static/general_terms_and_conditions.html) alapján (a továbbiakban: Felhasználó). A Felhasználó kijelenti, hogy Magyarországon, vagy külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet, aki online kereskedelmi forgalomba hozható termékei értékesítéséhez igénybe kívánja venni az arukereso.hu Kosár program funkcióját; kijelenti és szavatolja, hogy engedélyköteles termékek online értékesítéséhez rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, hatósági hozzájárulásokkal.
 2. A Felhasználó a Partner Portálon keresztül saját fiókjába lépve elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen KFF-et.
 3. A Felhasználó az arukereso.hu használata során köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Árukereső, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 4. A Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybe vételére a Felhasználó és az Árukereső között online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 5. Az Árukereső fenntartja jogát a jelen KFF egyoldalú módosítására. A módosításról az Árukereső felhívás formájában ad tájékoztatást. A felhívást a Partner portálon megjelenített felhívás, esetlegesen hírlevél, vagy a Felhasználónak, az általa megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a KFF módosításának elfogadását jelenti.

II. A Szolgáltatás aktiválása

 1. Az Árukereső a Felhasználó számára elérhető Partner portálon keresztül teszi hozzáférhetővé a Szolgáltatás aktiválását. A Partner Portálon végrehajtott műveletekért, amelyeket az Árukereső naplóz, a Felhasználó felel.
 2. A Szolgáltatás igénybe vételének feltételei. A Felhasználó:
  1. magyarországi, vagy külföldön székhellyel rendelkezik;
  2. magyar adószámmal rendelkezik,
  3. termékeket magyar ÁFA tartalommal kínálja értékesítésre,
  4. több, mint 60 napja aktív partnere az Árukereső ÁSZF (https://www.arukereso.hu/static/general_terms_and_conditions.html) szerinti szolgáltatásának (az elmúlt 180 napból legalább 60 napig aktív volt),
  5. az Árukereső Megbízható Bolt programjának résztvevője és Megbízható Bolt program minősítéssel rendelkezik,
  6. terméklistájában biztosítja a Kosár program használatához szükséges az Árukereső által előírt adatokat (követelmények elérhetőek: https://www.arukereso.hu/admin/Login#feed-format),
  7. az Árukeresőnek biztosított terméklistában kizárólag bontatlan csomagolású és összes gyártói tartozékával, jogszabály által előírt jótállási feltétekkel (garanciával) rendelkező terméket kínál eladásra,
  8. feltöltött Kosár program egyenleggel rendelkezik és
  9. elfogadta az Árukereső általános szerződési feltételeit és a Kosár Program szerződési feltételeit az Árukereső Partner Portálján.
 3. A Felhasználó szavatolja a Partner Portálon a Kosár programhoz megadott további adatok helyességét. Az Árukereső fenntartja jogát a Felhasználó Kosár programba való jelentkezésének indokolás nélküli elutasítására. A Felhasználó jelentkezésével elismeri, hogy az Árukereső a jelen KFF alapján jár el.
 4. A Partner Portál Kosár programra vonatkozó felületének felépítését és szerkezetét az Árukereső határozza meg és jogosult azt a Felhasználó értesítése nélkül megváltoztatni.
 5. Ha a Felhasználó a Kosár program használata során a jelen KFF-be ütköző magatartást tanúsít, vagy tevékenysége az Árukereső megítélése szerint veszélyezteti az Árukereső üzleti jó hírnevét, gazdasági érdekeit, az Árukereső jogosult a Felhasználót az Árukereső által üzemeltetett online kereskedelmi oldalakról kitiltani, vagy bármely, általa üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni. Ha a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási, illetve törlési eljárás indul, az Árukereső jogosult a Felhasználó Árukereső által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni és megítélése szerinti mértékben és módon vagyoni biztosítékot kérni. Ha a Felhasználó a vagyoni biztosíték nyújtását megtagadja, vagy annak teljesítésével indokolatlanul késik, az Árukereső jogosult a Felhasználót az Árukereső által üzemeltett online kereskedelmi oldalakról kitiltani.
 6. Az Árukereső fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a Partner Portálon megadott adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt az Árukereső jogosult a Felhasználó bármely, az Árukereső által üzemeltetett online kereskedelmi oldal használatához való hozzáférését korlátozni, vagy felfüggeszteni, legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig.
 7. A Felhasználó a Szolgáltatás használatának felfüggesztését (inaktiválását) a Partner Portálon keresztül kezdeményezheti; az inaktiválást az Árukereső a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 munkanapon belül teljesíti.

1az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

III. Termékfeltöltéssel, értékesítéssel kapcsolatos előírások

 1. A Szolgáltatás keretében az arukereso.hu oldalon megjelenítésre kerülnek a Felhasználó termékadatai az Árukereső jelen Kosár programmal érintett termékkategóriában és termékkörökben, amellyel ezek azonnal, az arukereso.hu oldalról megrendelhetővé válnak. A Felhasználó a termékadatok feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres, az Árukereső felhasználójától származó vételi ajánlat esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a megrendelési ajánlatot tevő vevőnek.
 2. A Felhasználó által megadott ajánlatokhoz az Árukereső terméklapot biztosít, mely így együtt kerül megjelenítésre. A terméklap megjelenítését, azaz szerkezetét, struktúráját az Árukereső határozza meg. A Felhasználó az Árukeresőnek biztosított terméklistájában folyamatosan biztosítja a Kosár program használatához szükséges, az Árukereső által előírt adatokat (követelmények elérhetőek: https://www.arukereso.hu/admin/Login#feed-format). A vevők teljeskörű tájékoztatása érdekében a terméklap megjelenítéséhez termék képnek és teljes termékleírásnak kell rendelkezésre állnia. Ha a Felhasználó termékleírást és a termék képét nem adja át és az Árukereső nem rendelkezik az adott termékhez tartozó termékleírással és képpel, az Árukereső az adott termék Kosár programon keresztüli elérhetőségét, a megfelelőség teljesítéséig felfüggesztheti.
 3. A Felhasználó elismeri, hogy az Árukereső Kosár programjában csak az Árukereső által meghatározott, a Felhasználó által megadott termék elérhetőségi adat megléte esetén jelenít meg ajánlatokat.
 4. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy az Árukereső,
  1. minőségi szempontokból csak az általa kiválasztott kategóriákban és egyes termékekre szűkítve, tegye a Felhasználó számára elérhetővé a Szolgáltatást;
  2. a Szolgáltatás által elérhető kategóriákat és termékeket bármikor, indoklás nélkül, de kategória bővítés esetén, a Felhasználó előzetes értesítésével módosíthassa.
 5. A Kosár programban a megrendelés online történik, a vásárlásra irányadó magyar jogszabályi feltételek, így különösen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadóak. A Felhasználó ellenértékként kizárólag az általa, az Árukeresőn feltüntetett árat és megadott szállítási díjat számíthatja fel.
 6. A Szolgáltatás keretében a vevő az Árukeresőtől e-mail útján visszaigazoló, vagy aktiváló értesítőt kap a vevőtől származó, a Kosár programban a Felhasználónak adott megrendelésről. Megrendelést visszaigazoló e-mailt küld az Árukereső, ha a Szolgáltatás útján az Árukereső regisztrált felhasználója ad megrendelést. Megrendelést aktiváló e-mailt küld az Árukereső a vevő rendeléskor megadott e-mail címére, ha a megrendelést nem az Árukereső regisztrált felhasználója adja fel. A megrendelés aktiválására az Árukereső legfeljebb 24 órás időkorlátot állít fel, melyről a megrendelést aktiváló e-mailben tájékoztatja a megrendelést feladót.
 7. A megrendelés aktiválására, egyben az adás-vételről a vevő felé e-mail útján történő visszaigazolásra a Felhasználó az Árukeresőn keresztüli vásárlástól számított, a jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőn belül köteles. Az Árukereső által a vásárlásról a Felhasználónak e-mail útján küldött vásárlási értesítőben a vásárlás időpontja feltüntetésre kerül, egyben a Felhasználónak átadásra kerülnek a vevő által megadott adatok.
 8. A visszaigazolással a Felhasználó kötelező érvényű ajánlatot tesz a Ptk. 6:64. §-a alapján; ajánlathoz kötve van, ennek alapján a sikeres vásárlást (tranzakciót) követően a Felhasználó és a vevő között szerződés jön létre, mely alapján szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind a Felhasználó köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Felhasználó a vevő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket feltüntetett vételáron vételre felkínálni/a szolgáltatást biztosítani. Ha a Felhasználó a terméket nem adja át, a szolgáltatást nem biztosítja és ezt a vevő az Árukereső felé jelzi, az Árukereső jogosult a Felhasználó az Árukereső felügyelete alatt álló online kereskedelmi oldalakhoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
 9. Az Árukereső kiemelhet egyes termékeket/terméklapokat, vagy annak bármely adatát hirdetés céljára felhasználhat; e kiemelések, mint vásárlást ösztönző hirdetési mechanizmusok kialakítása kizárólag az Árukereső döntése alapján történnek, a Felhasználó a kiemelésekkel, hirdetésekkel kapcsolatosan igényt nem támaszthat, igény érvényesítéséről kifejezetten lemond.

IV. Fogyasztói jogok biztosítása

 1. A vásárlással kapcsolatos fogyasztói jogokat a vevő a Felhasználónál közvetlenül érvényesítheti. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos tájékoztatásnak az alábbiak szerint az arukereso.hu oldalon is eleget lehet tenni, a tájékoztatásért azonban a Felhasználó felel.
 2. A Partner Portálban a Felhasználó által megadott egyes adatok, a fogyasztói tájékoztatások okán nyilvánosak. Így a Felhasználónak meg kell adnia legalább az alábbi adatokat: neve (cégneve), székhelye (telephelye), elérhetőségei (elsősorban: e-mail címe), esetlegesen nyilvántartásba vevő bíróság, vagy hatóság megnevezése, nyilvántartási száma, engedélyköteles tevékenység esetén: engedélyező hatóság megnevezése, kiadott engedélyének száma, adószáma, esetlegesen, tevékenységére irányadó magatartási kódex és annak online hozzáférhetőségének megjelölése.
 3. A Felhasználó megadja az online szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatásait, mely nyilvános. A megjelenített információk egyben a termékre vonatkozó fogyasztói tájékoztatásnak is minősülnek, így a termék lényeges tulajdonságai, bruttó ellenértéke, a járulékos költségek, például szállítási díjak.
 4. A Felhasználó elismeri, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a magánszemély vevőt, mint fogyasztót elállási jog illeti meg, mely a termék átvételétől számított 14 napon belül gyakorolható. Az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatást a Felhasználó köteles legkésőbb a vásárlási értesítőben biztosítani.
 5. A Szolgáltatás útján adott megrendelések kezelését a Felhasználó a Partner Portálon végezheti el, a megrendeléseket azon keresztül ellenőrizheti.

V. Az Árukereső joga és felelőssége

 1. Az arukereso.hu működtetését az Árukereső közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Árukereső semmiféle felelősséget nem vállal az arukereso.hu oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.
 2. Ezért az Árukereső, többek között, nem felel az arukereso.hu oldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett ajánlatok valódiságáért, vagy azért, hogy a Felhasználó ténylegesen értékesíteni tudja az általa meghirdetett termékeket. Ebből következően az Árukereső kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt, így különösen olyan igényt, mely az arukereso.hu oldal teljes, vagy részleges elérhetetlenségére vezethető vissza.
 3. Az Árukereső nem avatkozik bele a Felhasználó és a vásárló, különösen a fogyasztó, illetve Felhasználók egymás közötti jogvitába, tranzakcióba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Árukeresőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 4. A Felhasználó által az arukereso.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Árukereső jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Árukereső jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az arukereso.hu oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
 5. Az Árukereső által megadott ellenőrző kódért, jelszóért, annak biztonságos tárolásáért a Felhasználó felel.
 6. A jelen KFF alapján létrejött szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos mindennemű adatot, időpontot az arukereso.hu zárt informatikai rendszere tárol; a Felhasználó elismeri az arukereso.hu informatikai rendszere által tárolt adatok hitelességét.
 7. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az arukereso.hu oldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólás, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, különösen kép), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
 8. Ha az arukereso.hu oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden, az Árukereső által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Árukereső érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz.
 9. Ha a Felhasználó által az arukereso.hu oldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Árukereső az Ekrtv. alapján jár el, és a jogsértő tartalmat, eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Az Árukereső a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
 10. Az arukereso.hu oldalon keresztül létrejött tranzakciók teljesítése, így többek között, az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés az Árukeresőtől függetlenül zajlik le. Az Árukereső azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználó számára szolgáltatások igénybe vételére, a tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). Az így biztosított, az arukereso.hu oldalról elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy az Árukereső nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások az Árukereső bármely márkaneve alatt érhető el.
 11. A tranzakció teljesítése érdekében az Árukereső tárolja a Felhasználónak a tranzakció teljesítéséhez szükséges, a vevő személyes adatait és erre megfelelő informatikai megoldást biztosít. A személyes adatok továbbításának adatvédelmi megfelelősségéért az Árukereső felel; a Felhasználó felel azonban a nála kezelt adatok adatvédelmi megfelelősségéért. A Szolgáltatás használata során személyes adatok felvételére Felhasználó által kizárólag a tranzakció teljesítése céljából kerülhet sor, egyéb célú adatkezelésre a Felhasználó nem jogosult. Az adatátadás technikai, műszaki megfelelősségéért az Árukereső nem felel.
 12. Az Árukereső a vevők számára biztosítja a Felhasználó, valamint a Felhasználó által értékesített termékek minősítését. A Felhasználó elismeri, hogy a minősítés nem az Árukereső minősítése, de befolyásolhatja az értékesítés sikerességét. A minősítéséért az Árukereső felelősséget nem vállal.
 13. Az Árukereső a Szolgáltatás nyújtása során bármikor ellenőrizheti a Felhasználó által megadott adatok helyességét. Szükség szerint, ha a megadott adatok nem elégségesek, az Árukereső bevizsgálást folytathat le. A bevizsgálás során a Felhasználó köteles az Árukeresővel együttműködni, részére minden, az Árukereső által kért tájékoztatást, adatot, dokumentumot megadni.
 14. A Felhasználó elismeri, hogy az Árukereső, a Szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele ellenőrzése és a fogyasztói jogok érvényesülése céljából célzott próbavásárlást hajthat végre; ha a próbavásárlás során az Árukereső minőségi problémát tár fel, különösen fogyasztói jogok megsértését észleli, választása szerint a jelen KFF-ben foglalt felfüggesztési, vagy kizárási feltételeket alkalmazhatja, mely ellen a Felhasználó kifogással nem élhet. A próbavásárlás eredményéről, megállapításairól az Árukereső nem köteles a Felhasználót tájékoztatni.
 15. Az Árukereső nem kötelezhető a Felhasználó által a Szolgáltatás útján megjelenített ajánlatok közzétételére, ha
  1. a Felhasználó nem tesz eleget a Kosár Program feltételeinek, illetve
  2. a Felhasználó Árukeresőnél nyilvántartott bármely egyenlege nem pozitív.
 16. Az Árukereső jogosult a Felhasználót bármikor, indokolás nélkül a Szolgáltatásból, választása szerint kizárni, vagy ahhoz való hozzáférését az Árukereső által meghatározott időre felfüggeszteni, különösen, ha
  1. a Felhasználó által nyújtott szolgáltatással szemben minőségi kifogások merülnek fel,
  2. a Felhasználó, vásárlói / fogyasztói jelzések alapján jogsértő, vagy jogsértésre utaló magatartást folytat,
  3. a Felhasználó téves adatokat, hibás beállításokat ad meg a Szolgáltatás igénybe vétele során,
  4. jelen KFF-ben meghatározott esetekben.

VI. Számlázási, fizetési feltételek

 1. A Szolgáltatás igénybevételéért az Árukereső a Felhasználó számára a Díjszabás alapján megállapított üzletszerzői jutalékot számít fel a vásárlás szállítási díj nélküli értéke alapján. Az üzletszerzői jutalék kategóriánként eltérő mértékű lehet.
 2. A Szolgáltatás teljesítésének díját a Felhasználó előre köteles az Árukereső részére megfizetni, melyről az Árukereső egyenleget tart nyilván (kosáregyenleg). Előbbiek alapján a jelen KFF-fel szabályozott Szolgáltatás igénybevételének (teljesítésnek) elengedhetetlen feltétele, hogy a Felhasználó pozitív aktuális kosáregyenleggel rendelkezzen, ám, ha a Felhasználó kosáregyenlege egy adott napon a Szolgáltatás igénybe vétele során negatívvá válik, köteles a megrendelések teljesítésére és negatív kosáregyenleg haladéktalan kiegyenlítésére.
 3. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy az Árukeresőnél nyilvántartott egyenlegei önállóak, azok között átrendezést, korrekciót az Árukereső nem hajt végre.
 4. A jelen KFF által szabályozott Szolgáltatás ellenértékéről számlát az Árukereső az ÁSZF (https://www.arukereso.hu/static/general_terms_and_conditions.html) szerint állít ki.
 5. Minden egyes megrendelés időpontjában automatikusan a Felhasználó egyenlegére terhelésre kerül a kategóriánként felszámított üzletszerzői jutalék. A Felek közti elszámolás során megrendelés időpontjának számít a megrendelés oldalon a felhasználói aktivitás, tehát regisztrált felhasználó esetén a „MEGVÁSÁROLOM”, vagy hasonló üzenetet tartalmazó gombra való klikkelés, nem regisztrált felhasználó esetén a megrendelést aktiváló e-mailben megküldött linkre történő kattintás.
 6. Elszámolás utólagos korrekcióját az Árukereső akkor hajtja végre, ha
  1. az egyes megrendelést a Felhasználó a Partner Portálon tényszerű indokolás mellett nem teljesítettnek állítja be (megrendelés törlése) a terheléstől számított 21 napig és
  2. egyedi elbírálást követően az Árukereső a megrendelés törlését igazoltnak veszi.

  Az egyedi elbírálást az Árukereső a megrendelés törlésétől számított 5 munkanapon belül teszi meg. Ha az egyedi elbírálás során a megrendelés törlése a Felhasználó által megadott indokok alapján nem igazolható az Árukereső, a megrendelés törlésétől számított 5 munkanapon belül e-mail útján megkeresi a Felhasználót és a vásárláshoz kapcsolódó dokumentumok megküldését igényelheti; ilyen esetben az egyedi elbírálás 5 munkanapos határideje az Árukereső által igényelt dokumentumok Felhasználó általi teljes körű megküldésének időpontjától számítódik.

  Az egyedi elbírálás eredményéről az Árukereső e-mail útján értesíti a Felhasználót, azt a Felhasználó elfogadja, ellene kifogást nem emelhet.

 7. Amennyiben törlési igénye elfogadásra kerül, a korrekciót Felhasználó kosáregyenlegén az Árukereső az erről szóló értesítő e-mail küldését követő 1 munkanapon belül írja jóvá.

VII. Megbízás adatfelfolgozásra

 1. A jelen KFF elfogadásával a Felhasználó adatfeldolgozói megbízást ad az Árukereső számára, hogy a Szolgáltatás útján megvalósított vásárlásokkal kapcsolatban a vásárló vásárlással kapcsolatban megadott személyes adatait felvegye, rögzítse és a vásárlást követően tárolja. A tárolt személyes adatok köre: a vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási címadatok, IP címe.
 2. A személyes adatok kezeléséért a Felhasználó felel. A Felhasználó szavatolja, hogy (i) a vásárlónak megfelelő adatvédelmi tájékoztatást ad és (ii) adatkezelése az irányadó adatvédelmi előírásoknak és elsősorban a 2018. május 25-től hatályos általános adatvédelmi rendelet (EU 2016/679 RENDELET, a továbbiakban GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.
 3. A Felhasználó szavatolja, hogy a Kosár programmal kapcsolatos adatkezelése megfelel a GDPR 6. cikkében foglalt feltételeknek.
 4. A vásárlói adatok felvételekor az Árukereső a Felhasználó adatvédelmi tájékoztatóját a vásárló, mint érintett számára megjeleníti; egyben felületet biztosít olyan tartalmú tájékoztatásra, hogy a vásárló fent meghatározott személyes adatai az Árukereső, mint megbízott adatfeldolgozó által rögzítésre kerülnek. A Felhasználó köteles az érintett GDPR-ban rögzített jogainak gyakorlását lehetővé tenni.
 5. A megfelelő tájékoztatásra az Árukereső felületén kerül sor. A Felhasználó vállalja, hogy a szükséges adatkezelési tájékoztatásokat a Partner Portál megfelelő felületén megadja és beállítja. Az érintettnek megjelenített tájékoztatás meglétét és tartalmának megfelelősségét a Felhasználó szavatolja. Az adatkezelési tájékoztatás megfelelősségéért az Árukereső mindennemű felelősségét kizárja.
 6. Az Árukereső szavatolja, hogy jelen pont szerinti adatfeldolgozása megfelel a GDPR rendelkezéseinek. A vásárlók Árukeresőnek átadott személyes adatait az Árukereső a Felhasználó utasításai alapján tárolja, kezeli. Az érintett személyes adatára vonatkozó utasítások vonatkozásában az Árukereső olyan megoldást biztosít, amely lehetővé teszi, hogy az érintett által a Felhasználónál gyakorolt jogait (elsősorban: hozzáférés, törlés, tiltakozás, tájékoztatás) a Felhasználó az Árukeresőnél érvényesítse. A Felhasználó elismeri, hogy ha az érintett a Felhasználó adatkezelése ellen tiltakozással, vagy törléssel él a GDPR alapján, az érintett által a Kosár program használata során megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelés tovább nem folytatható.
 7. A Felhasználó – az adattakarékosság elvére figyelemmel – elismeri és külön felhatalmazza az Árukeresőt, hogy a tárolt személyes adatokat az adat felvételétől számított 3 hónap elteltével automatikusan törölje.
 8. Az Árukeresőnél tárolt, a Felhasználó megbízása alapján kezelt személyes adatokat az Árukereső kijelölt munkatársai ismerhetik meg, akik hozzáféréssel rendelkeznek a Kosár program adatbázisában tárolt személyes adatokhoz. E személyek megfelelő titoktartási kötelezettséget vállaltak, a titoktartási kötelezettség vállalás meglétéért az Árukereső szavatol.
 9. A Kosár program során felvett személyes adatok tárolása érdekében az Árukereső további adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.
 10. Az Árukereső megfelelő technikai támogatást és együttműködést biztosít ahhoz, hogy a Felhasználó, az Árukeresőnél tárolt személyes adatokkal összefüggő adatkezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit képes legyen teljesíteni. E támogatást az Árukereső, a támogatási igény jellegétől függően, adott esetben külön költségtérítés Felhasználó általi megfizetéséhez kötheti.
 11. A jelen KFF szerinti Szolgáltatás nyújtásának befejezését követően, a Felhasználó utasítása alapján az Árukereső minden személyes adatot visszavonhatatlanul töröl (személyes adat jellegét törli); kivéve, ha jogszabály a személyes adatok tárolását írja elő. Inaktiválás esetén az adatfeldolgozás – ellentétes rendelkezés hiányában – az Árukeresőnél tárolt személyes adatokra korlátozódik, új személyes adatot az Árukereső a Szolgáltatás keretében nem rögzít.
 12. Az Árukereső kijelenti, hogy a GDPR előírásai szerint adatvédelmi tisztviselővel rendelkezik, valamint az adatvédelmi hatóság részére bemutatható módon vezet nyilvántartást a Felhasználó nevében végzett adatkezelési tevékenységéről.
 13. A jelen KFF szerint tárolt személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket az Árukereső úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 14. Az Árukereső olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi
  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 15. Az Árukereső informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Árukereső a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 16. Adatvédelmi incidens esetén az Árukereső – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.
 17. Az Árukereső által tárolt személyes adatok bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Árukereső a Felhasználó érdekében tárolt személyes adatokat csak erre irányuló megkeresés esetén adja át külső szervezeteknek; ezen adatokat hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Árukereső és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A jelen KFF az Árukereső által alkalmazott ÁSZF (https://www.arukereso.hu/static/general_terms_and_conditions.html) Kosár programra vonatkozó kiegészítő feltételeit tartalmazza, így a jelen KFF-ben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF (https://www.arukereso.hu/static/general_terms_and_conditions.html) irányadó, azzal, hogy eltérés esetén a KFF rendelkezései irányadóak. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Árukereső székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A Felhasználó a Szolgáltatással kapcsolatos elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

IX. Szerzői jogi rendelkezések

Az arukereso.hu az Online Comparison Shopping Kft. szellemi terméke, egyben licencének kizárólagos tulajdonosa. A Felhasználó által a terméklapon megjelenített és feltöltött minden tartalom a Felhasználó szellemi tulajdonát képezi, mely adatok közül a terméket ábrázoló képre/leírásra az Árukereső az általa létrehozott termékadatbázis képzése érdekében, ellentételezés nélküli felhasználási jogot szerez. Az arukereso.hu oldalon lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az arukereso.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Árukereső előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Minden jog fenntartva!
2015-2018 Online Comparison Shopping Kft. ©.