2019.12.18.

Érdekmérlegelési teszt

Az itt közzétett adatkezelési tájékoztatóban megjelölt „IP CÍMEK KEZELÉSE” megnevezésű adatkezeléshez, melyet Árukereső.hu (Adatkezelő) jogos érdek jogalapra alapítottan (GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja) végzi, amelyhez az alábbi érdekmérlegelési tesztet végezte el, tekintettel a GDPR bevezető rendelkezésének (49) bekezdésére.

1. Adatkezelő részéről fennálló jogos érdek azonosítása

1.1. Adatkezelés célja: az Árukereső.hu által működtetett online szolgáltatások és honlapok biztonságos üzemeltetése, a teljes informatikai rendszerének informatikai biztonságának biztosítása, valamint a honlapjainak és online szolgáltatásainak információ biztonsági védelme, valamint az átkattintások ellenőrzése (visszaélések kivédése, csalásfigyelés).
1.2. Jogos érdek leírása: az Adatkezelőnek kényszerítő erejű jogos érdeke, hogy a honlapra látogató felhasználók személyes adatnak minősülő̋ IP címét (hálózati azonosítóját), valamint a böngészéssel összefüggésben keletkező̋ egyéb személyes adatokat (böngészés időpontja) rögzítse, és így a honlapokra és az online szolgáltatásokra irányuló jogosulatlan hozzáféréseket és visszaélésszerű magatartásokat megelőzze, figyelje (monitorozza) és azonosítsa, valamint a visszaélések feltárása érdekében az IP címeket harmadik személyekkel megossza.
Eredmény: a fentiek alapján az Adatkezelő részéről az adatkezeléshez fűződő̋ érdek törvényes, egyértelmű̋ és valós, így a jogos érdek fennállása megállapítható.

2. Az adatkezelés szükségességének vizsgálata

2.1. A cél eléréséhez szükséges adatkezelés: a fenti célokat az Adatkezelő kizárólag a honlapra látogató felhasználók itt meghatározott személyes adatainak rögzítésével és elemzésével képes elérni.
2.2. A cél eléréséhez rendelkezésre álló alternatív megoldások vizsgálata: az Adatkezelőnek, az iparági gyakorlatoknak megfelelően, nem áll rendelkezésére olyan alternatív eszköz, eljárás, vagy megoldás, melynek segítségével a fentebbi célt adatkezelés nélkül tudná elérni.
2.3. Annak vizsgálata, hogy milyen hátrányok érik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg: ha a fenti adatkezelést az Adatkezelő nem végzi el, úgy fennáll annak a veszélye, hogy a honlapok, a honlapok elérhetősége, illetve a nyújtott online szolgáltatások biztonsága sérül, így az Adatkezelő online szolgáltatásait partnerei számára nem tudja megfelelő magas szinten biztosítani.
Eredmény: a fentiek alapján megállapítható, hogy az Adatkezelő által meghatározott cél eléréséhez szükséges az adatkezelés.

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása

3.1. Az Adatkezelő kapcsolata az érintettekkel: az érintettek az Adatkezelő szolgáltatásának igénybe vevői, vagy az általa fenntartott honlapok látogatói.
3.2. Az érintett ésszerű̋ elvárásai, érdekei, alapvető̋ jogai: az érintett ésszerű̋ elvárása, hogy az Adatkezelő ne tegyen olyan lépéseket, melyek (i) lehetővé teszik az Adatkezelő által rögzített, személyes adatnak minősülő hálózati azonosítók (IP cím) összekapcsolását az érintettek más, kezelt, vagy tárolt személyes adatával (nevével vagy e-mail címével), és, hogy (ii) az IP címek rögzítése és elemzése kizárólag a honlapok és online szolgáltatok biztonságos működését szolgálja.
3.3. Az adatkezelés hatásai (kedvező̋ és kedvezőtlen) az érintettre nézve: az Adatkezelő által megvalósított ezen adatkezelése nem gyakorol kedvezőtlen hatást az érintettre nézve, az adatkezelést az érintett nem érzékeli, valamint rá joghatást nem keletkeztet.
Eredmény: a fentiek alapján az Adatkezelő felmérte és figyelembe vette az érintettek részéről fennálló érdekeket és jogokat.

4. Az érdekmérlegelési teszt eredménye

4.1. Jogos érdek fennállása: az Adatkezelő vitathatatlan érdeke, hogy online szolgáltatásainak folytonosságát és biztonságát biztosítsa, a külső̋ támadásokat időben észlelje, és azokra az iparági gyakorlatoknak megfelelő̋ intézkedésekkel reagáljon.
4.2. Adatkezelés szükségessége: a cél elérése érdekében az IP címek, mint személyes adatok kezelése nélkülözhetetlen.
4.3. Arányosság vizsgálata: az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben a szükséges és arányos módon korlátozható. Az Adatkezelő érdeke az érintett (Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt) személyes adatainak a kezelése az általa működtetett online szolgáltatások és honlapok biztonságos üzemeltetése, a teljes informatikai rendszerének informatikai biztonságának biztosítása, valamint honlapjainak és online szolgáltatásainak információ biztonsági védelme, valamint az átkattintások ellenőrzése (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), mint célok érdekében. Tekintve, hogy a kezelt személyes adatok csak ezen célok érdekében és a cél eléréshez szükséges időtartamig (általános elévülési idő, azaz 5 év) kerülnek megőrzésre és felhasználásra, azokhoz csak szűk és a feltétlenül szükséges körben férhetnek hozzá. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságos megőrzéséről, valamint figyelembe vette az érintett érdekeit, jogait, és ésszerű̋ elvárásait, így a kívánt cél elérése érdekében arányos az érintett információs önrendelkezési jogának korlátozása.

Összegzés:

Az érdekmérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az adatkezelés nem jelent szükségtelen és aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, alapvető̋ jogaira vagy szabadságaira nézve. Az érintett már a személyes adatok kezelésének kezdetekor megismeri az adatkezelés körülményeit, és az őt megillető̋ jogokat. Az érintett az adatkezelés ellen tiltakozhat.
A fenti érdekmérlegelési teszt alapján megállapítható, hogy az adatkezelés szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást (sérelmet) az érintettek magánszférájába, az Adatkezelő, az Online Comparison Shopping Kft. jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául szolgálhat.

Árukereső.hu ©
Minden jog fenntartva!